برای آزادی حق تغییر مکان و جابجایی - نه به باز پس گردانی

مهاجرت امری واقعی ست (هاجرت یک واقعیت است )

مهاجرت هم دوران تاریخ بشریت است. عمر کوچ از عمر دولت و مرزها)یشان (قدیمی تر است دولتها و مرزها خود از دلایل وجود استثمار اقتصادی کشورهای صنعتی هستند، که باعث مهاجرت میشوند.مهاجرت نمایانگر تصمیم مستقل انسانهایی ست که در جهت دستیابی به رویای خوشبختی و زندگی بهتر وارد عمل شده و اکثرا تحقق ان در عمل به معنای دست و پنجه نرم کردن با مرگ نیز می باشد. مهاجرت استراتژی انسانها و یک جنبش اجتماعی ست. این جنبش با تمامی سدهایعدیده ای که بر سر راه دارد، مرزهای ملی را در می نوردد و سوال های بسیاری را ، مثل ملیت و سهیم شدن در ثروت و حقوق انسانی را تبدیل به سوالات روز می کند

کنترل دولتی مهاجرت در خدمت منافع اقتصادی و سیاسی ست

در تمامی جهان ، بخصوص آنان که ثروتمند نامیده میشوند،تغییراتی در دشوارتر کردن شرایط مهاجرت در جریان است.آزادی تغییر و یا ترک مکان محل سکونت ورای مرزها فقط با در دست داشتن مدارک "صحیح" امری طبیعی محسوب شده و امکان پذیر میشود. داشتن ملیت "غلط" حق داشتن، کار ودرآمد ناشی از کار را محدود و گاه غیر ممکن می سازد. هر گاه نیروی کار انها مورد نیاز است مورد استفاده قرار می گیرند در صورت عدم نیاز از این حقوق اولیه انسانی محروم میشوند. قوانین مربوط به خارجیان قدرتی را به کارفرمایان تفویض می کند، که آنان را قادر میسازد که خارجیانی با اقامت محدود ومشروط دارند ، وادار سازند که شغل هایی را بپذیرند که زیر استاندارد قانون کار هستند.مسخره انجاست که حتی در این شرایط متهم میشوند که باعث بدتر شدن شرایط اقتصادی در این کشور ها هستند

بستن مرزها خشونت است

تلاش برای محدود کردن و یا جلوگیری از مهاجرت در جهان سرمایهداری مرد سالار خشونت است. دولتها می توانندمهاجرت را غیر قانونی اعلام کنند، اما نمی توانند مانع آن شوند. آنها حداکثر می توانند آن را به عقب بیاندازندو یا موجب افزایش قیمت در حد جان انسانها شوند ، اما حق مهاجرت طبیعی خواهد ماند.از این طریق راسیسم و و ملیت گرایی در هم تنیده میشوند. این نابرابری در مناسبات استثماری ست که حاصل سرمایه داری گلوبالیزه شده است و نه نتایج مهاجرت.اکثر کسانی که که از قاره آفریقا و آسیا مهاجرت می کنند، کارشان یا به اردو گاهی عظیم با شرایط غیر انسانی می افتد، یا در در صحرا های بین راه جان خود را از دست می دهند و یا در دریا غرق شده و می میرند. انها اجازه ندارند مثل توریست ها در داکار سوار هواپیما شوند و یا در تونس سوار کشتی شده و به اروپا بیایند این یک تصمیم کشور های اروپایی. اما اگر آنها موفق میشوند از مرزها، سدها و دیوار ها بگذرند و وارد اروپا شوند، اینجا محل زندگی جدید انهاست. بسیاری حق اقامت دائمی دریافت نمی کنند و همواره تحت تهدید باز پس گردانی که از شدید ترین ابزار کنترل مهاجرت محسوب میشود به سر می برند

باز پس گردان جنایت دولتی ست

باز پس گردان حق حفظ حیات و آزادی تغییر مکان را زیر پا می گذارد. باز پس گردانی، عملیات مرگ آور نظامی در مرز ها را تکمیل می کند، انسانها را روانه اردوگاهها ی جمعی کرده و اکثرا به معنی هجوم شبانه پلیس است که کودکان و جوانان را از کلاس درس و بزرگتر ها را از محل کار بیرون کشیده و خانواده ها را از هم می پاشاند و عواقب مرگبار به همراه دارد

سیاست باز پس گردانی همچنان تهدید دائمی برای انسانها ی بیشتری را به نمایش می گذارد.صد ها هزار نفر سالها ست که حکم اجباری خروج از کشور را دریافت کرده، اما اقامت آنها تحمل میشود. و معلوم نیست که چه زمانی باز پس گردانده خواهند شد. آنان در شرایط عدم امنیت مداوم زندگی می کنند و اکثرا به همین دلیل جرات دفاع از خود را علیه شرایط بد زندگی و کار ندارند اباز پس گردانی قرار است مهاجرین را انجنان به سکوت وادار کرده که به این نظم تن در دهند. در اینصورت مجبور میشوند این شرایط نا برابررا تحمل و تثبیت کرده و ادامه دهند. این شرایط برای همه ما مضر است 

همه ما می بایستی تصمیم بگیریم - گه چه می خواهیم؟

ما خواهان راه حل های مشترک برای سوالات گلوبالیزه شده اجتماعی، به جای دولت مرزی مرگ افرین هستیم ه حلهایی که نیاز های انسانی برای ادامه بقا، امنیت، استقلال، زندگی جمعی، عشق، حیثیت انسانی و احترام را مد نظر دارد

ما خواهان مقاومت وسیعی که باز پس گردانی را قبیح می خواند هستیم، بدون توجه به اینکه باز پس گردانی را چه کسانی، چرا و در کدامین کشور ها اجرا می کنند

ما خواهان برسمیت شناختن حق آزادی تغییر مکان برای همگان هستیم، که می خواهند بیایند، بروند و یا بمانند

همه انسانها آزاد و با حیثیت و حقوق برابر متولد میشوند

ما همگان را برای پیشبرد این عمل اجتماعی مشترک فرا می خوانیم

KMii – Netzwerk Kein Mensch ist illegal Köln · Die KEAs e.V. - Kölner Erwerbslose in Aktion · AGISRA – Arbeitsgemeinschaft gegen internationale sexuelle und rassistische Ausbeutung · Wohnraum für Alle